[Skip to Content]
ENG

სიახლეების გამოწერა

სოფლის თავყრილობა ითხვისში

თუ ცხოვრობ ჭიათურაში, ან მის რომელიმე სოფელში - ითხვისში, შუქრუთში, პერევისაში, და თუ შენც გაწუხებს ის, რაც გარშემო წიაღის მოპოვების შედეგად ხდება, მოდი სოფლის შეკრებაზე 21 მაისს, 2 საათზე, სოფელ ითხვისის დარბაზში. 
 
შეხვედრა სოციალური სამართლიანობის ცენტრისა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორგანიზებით ტარდება. ჩვენი მიზანია სოფლის მოსახლეობამ და მათმა მხარდამჭერმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა ერთად ვიმსჯელოთ სოფელში არსებულ მდგომარეობაზე და ადგილობრივთა საჭიროებების გადაჭრის სამართლებრივ გზებზე.
 
ამ დრომდე უცნობია მერიის გეგმა უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებთან დაკავშირებით. მრავალ კითხვას აჩენს მუნიციპალიტეტის და გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ამ დრომდე გადადგმული ნაბიჯები: მომზადებული წინასწარი გეოლოგიური დასკვნა ზედაპირულია, შემსწავლელი კომისიის კომპეტენცია და მათი მოკვლევის ფარგლები დაუზუსტებელია, სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს ჩართულობა კი ბუნდოვანია, ისევე როგორც კომპენსაციის დაანგარიშების პროცედურა. წერილი, რომელშიც ადგილობრივი მოსახლეობა სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შეკითხვით მიმართავს მდგომარეობის შესწავლისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ამ დრომდე პასუხგაუცემელია.
 
ამ ვითარებაში მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობა სრულყოფილად იცნობდეს საკუთარ უფლებებს და მათ ხელთ არსებულ სამართლებრივ ბერკეტებს.
სამართალდამცავი სისტემა / ინფოგრაფიკა

სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სის­ტე­მის რე­ფორ­მა

გა­მო­ძი­ე­ბის და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა სის­ხ­ლის სა­მარ­თ­ლის მარ­თ­ლ­მ­სა­ჯუ­ლე­ბის უმ­თავ­რე­სი გა­მოწ­ვე­ვაა საქარ­თ­ვე­ლო­ში. მოქ­მე­დი კა­ნონ­მ­დებ­ლო­ბა არ ქმნის საკ­მა­რის გა­რან­ტი­ებს იმის­თ­ვის, რომ გა­მო­ძი­ე­ბა ობი­ექ­ტუ­რად, კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რად და მი­უ­კერ­ძო­ებ­ლად წა­რი­მარ­თოს. რამ­დე­ნი­მე წლის წინ სა­ხელ­მ­წი­ფომ, არ­სე­ბუ­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის სა­პა­სუ­ხოდ, რე­ფორ­მა­ზე მუ­შა­ო­ბა და­იწყო. სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის პე­რიოდ­ში რე­ფორ­მის სა­კითხი კი­დევ უფ­რო გა­აქ­ტი­ურ­და. და­დე­ბი­თად უნ­და შე­ფას­დეს ის, რომ რე­ფორ­მა­ზე პო­ლი­ტი­კუ­რი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა აიღო მმარ­თ­ველ­მა პო­ლი­ტი­კურ­მა გუნ­დ­მა.

ამ ეტაპ­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი­ა, სა­ხელ­მ­წი­ფომ შეძ­ლოს რე­ფორ­მის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. შექ­მ­ნას ღია და ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი სა­მუ­შაო პრო­ცე­სი, რა­თა რე­ფორ­მა არ იყოს ფორ­მა­ლუ­რი ხა­სი­ა­თის, გან­ხორ­ცი­ელ­დეს ჯე­როვ­ნად, ყვე­ლა პრინ­ცი­პუ­ლად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სა­კითხის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით.

საგამოძიებო_სისტემის_რეფორმა_1622111272.pdf

ინსტრუქცია

  • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
  • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“