[Skip to Content]

სიახლეების გამოწერა

აქციის მონაწილეების საყურადღებოდ! საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63

 

 საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63

თანასწორობის პოლიტიკა / პროექტები

ლგბტი პირთა უფლებების გაძლიერება, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხების ადვოკატირება და ქვიარ აქტივისტთა მხარდაჭერა

Library Thumbnail Image

ბიუჯეტი: GEL 1,027,600

ხანგრძლივობა: 2018-2022 წელი

2018 წლის მარტიდან, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი „შვედური ასოციაცია სექსუალური განათლებისთვის“ (RFSU) მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს “ლგბტი პირთა უფლებების გაძლიერება, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხების ადვოკატირება და ქვიარ აქტივისტთა მხარდაჭერა“.

პროექტი მიზნად ისახავს გენდერისა და სექსუალობის შესახებ თეორიული და პოლიტიკური ცოდნის წახალისებასა და გავრცელებას, აქტივისტებისა და ლგბტქი სათემო ორგანიზაციების მხარდაჭერას და მათ ცოდნით აღჭურვას. აღნიშნული მიზნებისთვის, პროექტი მოიაზრებს კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმის კურსის განხორციელებასა და მასშტაბური „ქვიარ ფორუმების“ ორგანიზებას, რომელთა მთავარი ამოცანაა დღის წესრიგში დააყენოს დღეს არსებული ქვიარ და ფემინისტური პოლიტიკის გადააზრების საჭიროება და ხელი შეუწყოს კრიტიკული თეორიული ჩარჩოს განვითარებას, რომელიც ადგილობრივ საჭიროებებზე იქნება მორგებული. აღნიშნულის განხორციელებას სოციალური სამართლიანობის ცენტრი პროექტის ფარგლებში სექსუალობის საკითხებზე ფუნდამენტური მნიშვნელობის მქონე ნაშრომების თარგმანებითა და ადგილობრივი მკვლევარების წახალისების გზით მოახდენს, სტატიათა კრებულების შექმნისა და საჯარო დისკუსიების ორგანიზების გზით.

ამასთან, პროექტი ემსახურება ლგბტქი ადამიანთა და მარგინალიზებულ ქალთა ჯგუფების უხილავი და საბაზისო პრობლემების იდენტიფიცირებას/კვლევას/შესწავლასა და მათი უფლებებისთვის ადვოკატირებას. აღნიშნული მიზნით, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი განახორციელებს მასშტაბურ რაოდენობრივ კვლევას ლგბტქი ადამიანთა სოციო-ეკონომიკურ მოწყვლადობაზე, რომელიც მოემსახურება პოლიტიკურ, სოციალურ და კულტურულ რეგისტრში აღნიშნულ ჯგუფთა საჭიროებების ანალიზსა და მათი უფლებებისთვის ბრძოლის დღის წესრიგის გაძლიერების ხელშეწყობას.

პროექტი ასევე მიზნად ისახავს სახელმწიფო უწყებებთან მჭიდრო თანამშრომლობით შექმნას ლგბტქი ადამიანთა და ქალთა საკითხებზე ცოდნის იმგვარი რესურსი, რომელიც არსებულ  წუხილებს პოლიტიკაში გადმოთარგმნას და რეალური და ქმედითი პოლიტიკის განხორციელებას შეუწყობს ხელს.  პროექტის ფარგლებში, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მოახდენს საჯარო უწყებების წარმომადგენლებისთვის პრაქტიკული ტრენინგების, სემინარებისა და სამუშაო შეხვედრების ორგანიზებას, რომელიც ლგბტქი ადამიანთა და ქალთა საჭიროებებისთვის პოლიტიკის ცვლილებასა და პოლიტიკის შემქმნელების ცოდნითა და მგრძნობელობით აღჭურვას მოემსახურება.

ამასთან, პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს მარგინალიზებულ ქალთა SRHR საჭიროებათა იდენტიფიცირებას და მათ დღის წესრიგში დაყენებას. აღნიშნული მიზნით, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მოახდენს ეთნიკურ უმცირესობათა ქალების ძირითადი საჭიროებების კვლევას, ანალიზსა და მათთვის მხარდამჭერი შეხვედრების ორგანიზებას.

პროექტის ფარგლებში სოციალური სამართლიანობის ცენტრი შეეცდება შეცვალოს საუნივერსიტეტო სივრცის მიდგომა SRHR საკითხებთან დაკავშირებით, რა მიზნითაც ორგანიზაცია მოახდენს ზემოაღნიშნულ საკითხებზე სილაბუსების მომზადებას სხვადასხვა მიმართულების სტუდენტებისთვის, რაც ცოდნის ფორმალიზებასა და მის გავრცელებას შეუწყობს ხელს ახალგაზრდებსა და ზოგად მოსახლეობაში.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ზემოაღნიშნულ აქტივობათა განხორციელებას მოახდენს სამოქალაქო საზოგადოებასთან, აკადემიასთან და ლგბტქი სათემო ორგანიზაციებთან/აქტივისტებთან მჭიდრო თანამშრომლობითა და კოოპერაციის გზით.

აღსანიშნავია, რომ RFSU გამორჩეული პარტნიორი ორგანიზაციაა, რომელიც პროექტული აქტივობების მხარდაჭერის გარდა, აქტიურად უჭერს მხარს სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ინსტიტუციურ განვითარებას.

ინსტრუქცია

  • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
  • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“